Указание на Ивайло Иванов Изхд. № 9103-10/29.01.2015г.

 УВАЖАЕМА/И Г-ЖО /ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 1. Националната правна рамка не предоставя допускане на адвокати на срещите на социалните работници с родители, настойници и попечители.
  Разпоредбата на чл. 56 от Конституцията на РБ касае конституционно гарантираното право на защита на лица в хипотезите, при които същите са участници в наказателно, гражданско или административно производство. Конституционната формулировка кореспондира напълно с пределите за предоставяне на адвокатска защита, изчерпателно дефинирани в разпоредбата на чл. 24 от Закона за адвокатурата. На следващо място следва да се има предвид, че посочените в ЗЗДет права на родители, настойници и попечители имат строго личен характер и същите не могат да се управляват по пълномощие от адвокати. В този смисъл присъствието на адвокат по време на срещите на социалните работници с родители, настойници и попечители противоречи на разпоредбите на закона и на неговия общ смисъл.
 2. Националната правна рамка не предоставя допускане на адвокати на срещите на социалните работници с деца. Кръгът от лица, в присъствието на които се извършва изслушването, съгласно разпоредбата на чл. 15 ал. 5 ЗЗДет, е numerus clausus. Заложената в разпоредбата законодателна логика цели изслушването да се извършва единствено в присъствието на лицата, които се намират в най-близки отношения с детето, освен когато това не отговаря на неговия интерес. В тези случаи, чл. 13 от ЗЗДет гарантира възможността детето да бъде информирано и конституирано от органа за закрила на детето без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането му, като за постигане на целите на ЗЗДет при спазване принципите на закрила органът следва да извършва срещи с него при строго съблюдаване на конфиденциалността. В тази връзка допускането на адвокати по време на изслушването на децата е незаконосъобразно, освен това противоречи на общия смисъл на закона.
 3. Националната правна рамка не предпоставя предоставяне на оригинални и/или копия на адвокати и родители от работните протоколи от срещите и докладите, включително и за запознаване по граждански дела, освен когато същите са представили съдебно удостоверение. Оригинали и/или копия от работните протоколи от изслушванията и докладите на социалните работници не се следва да се предоставят на лицата по чл. 15 ал. 5 ЗЗДет или упълномощените от тях адвокати, доколкото тези актове нямат самостоятелно значение изготвени са в рамките на производство по издаване на индивидуален административен акт и поради тази причина не подлежат на самостоятелно обжалване и не пораждат отделни правни последици. За посочения кръг лица не съществува правен интерес за снабдяване с протоколите за изслушване и докладите на социалния работник. Документи от преписките на АСП следва да бъдат представяни на заявители единствено в случай, когато същите са представили надлежно издадено съдебно удостоверение. Що се касае до документи, изготвени в рамките на съдебни производства, при необходимост страните могат да упражнят правото си за запознаване с приложените по делото актове направо от съдебната преписка. Във всички случаи за Агенцията за социално подпомагане не съществува законов ангажимент за предоставяне на изготвени протоколи и доклади на лица по чл. 15 ал. 5 ЗЗДет или на упълномощени от тях адвокати.

 

Копие на оригинал: pdf Версия

 

6 коментара по Указание на Ивайло Иванов Изхд. № 9103-10/29.01.2015г.

 • Pingback: Оставка | Защита правата на децата

 • Катя каза:

  Странно?! Като гражданин се питам, ако има донос срещу мен като родител, могат да ме разпитват (заподозряна съм), да разпитват и детето (свидетел), могат дори да го вземат. Обаче се оказва, че макар да ми вземат детето по моя вина, аз всъщност не съм извършила нито углавно, нито гражданско, нито административно престъпление/нарушение и затова нямам право на адвокат. Нещо не ми се връзва.

 • Григор Колев каза:

  Така като го гледам, без да съм юрист и виждам как нарушава конституцията.
  Член.30 Ал. 4
  Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.
  Член 30 ал.5
  Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.
  Член 32 Ал. 1
  Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
  Член 33 Ал. 1 и 2
  (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.
  (2) Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.

 • Все повече Българи забелязват налудничавостта на последните промени в Закона за закрила на детето

  В това число коментираната вече нова фигура – професионално приемно семейство

  Всичко е Бизнес – колко мило , колко не0либерално 😉

  А ограниченията от документа са си чиста проба не0лиебарлна артилерисйка подготвка за атката за разрушаване на Семейството

 • марияна василева каза:

  Продължава да ми звучи абсурден факта, че изобщо нищим тая статегия, сякаш почти сме готови да се съгласим с нея – само още малко да бъде правно “донатъкмена“. На всеки средно интелигентен човек му е ясно за какво иде реч – ние вкупом сме биологичен материал и някой за пари се разпорежда с нас – като за последно. Кауза пердутта – за мен, за вас не знам. Просто трябва да се изправим като СТЕНА, всички до един . Няма място за приказки.

 • Даниела каза:

  Спрели са старата стратегия , но вече се хвалят че има готов проект за нова такава! Изобщо не ни чуха – нас родителите , че изобщо не искаме стратегии , нови норми и закони за възпитание и грижа за децата! Особено заплатени така „милозливо“ от страни с провалени такива и под упреците дори на ЕС!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Translate