ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 10976 НА АССГ ОТ 23.02.2016 Г.

Протокол

гр. София, 23.02.2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав, в публично заседание на 23.02.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Мария Николова

при участието на секретаря Ани Андреева, като разгледа дело номер 10976 по описа за 2015 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:
След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, на именното повикване в 14.00 ч. се явиха:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Й. С. Т. – редовно призован, не се явява, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ„ О. – редовно призован, се представлява от ЮРК. Л., с пълномощно по делото.
ЮРК. Л.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалба.
ДОКЛАДВА административната преписка.
ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя от 16.12.2015 година и доказателства.
ДОКЛАДВА писмо от ответника от 29.12.2015 година и доказателства.
ЮРК. Л.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка и допълнително представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.
СЪДЪТ по доказателствата
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА административната преписка.
ПРИЕМА доказателствата към молбата от 16.12.2015 година.
ПРИЕМА доказателствата към писмото от 29.12.2015 година.
Съдът с оглед липсата на доказателствени искания и като намери делото за изяснено от фактическа страна
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.
ЮРК. Л.: Моля да оставите жалбата без уважение, като неоснователна и недоказана. Моля да имате предвид, че заявлението на жалбоподателя е подадено на 10.08.2015 година, а на следващия ден видно от посоченото в самото заявление ЕГН на детето и от доказателствата по делото, неговият син Н. Т. е навършил пълнолетие, той става пълноправно дееспособно лице, защитено от Закона за защита на личните данни. Правото на родителя, като такъв съгласно Закона за закрила на детето е отпаднало при това положение като, не е изложено изрично в писмото на ДСП О., не е възможно по никакъв начин да се предоставят документи за пълнолетно дееспособно лице. От друга страна заявителят иска предоставяне на документи с несамостоятелен характер, които нямат характера на индивидуален административен акт това са преписки, протоколи и съпътстващи документи. Тези документи не са самостоятелни, и това е друго основание да не му бъдат предоставени. По смисъла на чл. 34 от АПК всяко лице страна от административна преписка има право да се запознае с преписката и да си води бележки, г-н Й. Т. е могъл да се запознае с тях и явно се е запознал, за да иска копия от тях. По изложените съображения, моля да отхвърлите жалбата. Не претендирам юрисконсултско възнаграждение.
СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪС СЪДЕБЕН АКТ В СРОК.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.04 часа.
СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:

ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 10976 НА АССГ ОТ 23.02.2016 Г. pdf

Translate

Защита правата на децата

Абонирайте се за бюлетин