ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 10976 ОТ 02.02.16 Г.

Протокол

гр. София, 02.02.2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав, в публично заседание на 02.02.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Мария Николова

при участието на секретаря Ани Андреева, като разгледа дело номер 10976 по описа за 2015 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:
След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, на именното повикване в 14.35 ч. се явиха:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Й. С. Т. – редовно призован, не се явява. По делото постъпила молба с вх. № 2624 от 01.02.2016 година, с приложено към същата уверение № ФД-09-105/ 27.01.2016 година. С молбата жалбоподателят иска отлагане на делото, тъй като държи на личното си явяване, не е ангажирал към настоящия момент процесуалния представител, а в момента с оглед представеното доказателство е на очни занятия във В. университет.
ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ „ О. – редовно призован, се представлява от ЮРК. Л., с днес представено пълномощно.
ЮРК. Л.: Моля да се даде ход на делото. Представеното уверение не е доказателство за внезапно възникнало препятствие, което страната не може да отстрани.
СЪДЪТ като взе предвид изложеното в молбата и представеното доказателство намира, че са налице предпоставките на чл. 139, ал. 1 от АПК, а именно е налице препятствие, което страната не може да отстрани предвид факта, че същата присъства на очни занятия във В. университет и се предполага, че е извън С. за периода от 01.02.2016 година до 14.02.2016 година, предвид това
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО ЗА 23.02.2016 година от 14.00 часа, за която дата жалбоподателя и ответника уведомени от днешното съдебно заседание.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.38 часа.
СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР

ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 10976 ОТ 02.02.16 Г. pdf

Translate

Защита правата на децата

Абонирайте се за бюлетин