ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 5087 НА ВАС ОТ 05.12.16 Г.

П Р О Т О К О Л
София, 05.12.2016 година

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на пети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЕТА МИЛЕВА
СИБИЛА СИМЕОНОВА

при участието на секретаря Валерия Георгиева Георгиева и с участието на прокурора Христо Ангелов сложи на разглеждане дело № 5087 по описа за 2016 година, докладвано от председателя АННА ДИМИТРОВА

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене: КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – [населено място], редовно призован, не се явява, не изпраща процесуален представител. ОТВЕТНИКЪТ: Й. С. Т., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Кашъмов, надлежно упълномощен. ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР ХРИСТО АНГЕЛОВ. Адв. Кашъмов: Да се даде ход на делото. ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Касационната жалба от Директора на ДСП – [населено място] чрез процесуалния си представител срещу решение № 1339 от 29.02.2016 г., постановено по адм. дело № 10976/2015 г. на Административен съд София град е процесуално допустима, подадена е в срок от надлежна страна и подлежи на разглеждане от Върховния административен съд. ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което О П Р Е Д Е Л И: ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – [населено място] срещу Решение № 1339/29.02.2016 г., постановено по административно дело № 10976/2015 г. по описа на Административен съд – София – град. Адв. Кашъмов: Моля да оставите без уважение касационната жалба. Няма да соча други доказателства. ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което О П Р Е Д Е Л И: ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО: Адв. Кашъмов: Моля да оставите в сила решението на Административен съд – София – град, същото е правилно. Правилен е основният мотив, че е налице неяснота и вътрешно противоречие в мотивите на оспорения административен акт и неизясненост на фактическата обстановка. Моля да имате предвид, че в случая не става дума за правото на достъп до обществена информация за жалбоподателя, а за правото на личен и законен интерес, по наличието, на който между страните липсва спор. Правото му да получи достъп до тази информация попада в приложното поле на чл. 8 на Европейската конвенция за правата на човека, с оглед задължението на държавите да зачитат правото на личен и семеен живот, който включва и взаимоотношенията вътре в семейството, респективно необходима е информацията, която държавните органи събират за детето и съответно родителя, който има право на достъп до тази информация. Изключителни са основанията, на които може да бъде ограничавано това право, съгласно чл. 8, § 2 от Конвенцията, включително трябва да има належаща обществена необходимост в демократичното общество. В никакъв случай касационният жалбоподател не е доказал такова нещо в процеса, поради което решението на Административен съд – София – град е правилно. Моля да имате предвид и обстоятелството, че е системно поведение на тази агенция да отказва, във всички случай, на родители достъп до информация, която се създава от компетентните служби в тази страна за децата. Това създава състояние на едно постоянно и системно нарушение на основни човешки права в държавата. Претендирам разноски. ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“–[населено място] чрез процесуалния си представител срещу решение № 1339 от 29.02.2016 г., постановено по адм. дело № 10976/2015 г. на Административен съд София град по същество считам за неоснователна. Не са допуснати твърдените нарушения по прилагане на материалния закон и необоснованост на съдебното решение, които да се обсъждат като основания за отмяна по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК. Направените от съда изводи съответстват на установената по делото фактическа обстановка, поради което могат да бъдат споделени. Административният съд правилно е преценил за незаконосъобразен и е отменил отказът, обективиран в писмо изх. № ЗД-94ЙЙ/0013 от 24.08.2015 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“-[населено място] относно искането на Й. Т. за предоставяне на преписки, протоколи, както и всички други съпътстващи документи от проверки и т. н. от Дирекция СП и други организации и институции, свързани със синът му Н. Т.. При проведения съдебен контрол за законосъобразност на постановения отказ обосновано е прието от съда, че същият е издаден в нарушение на изискването за форма по чл. 59 АПК. От съдържанието на писмото е видно, че в него не са изложени фактически обстоятелства за случая, както и конкретни съображения за постановения отказ за предоставяне на информация, поради което не може да се разбере волята на административния орган. Така допуснатото нарушение е съществено и самостоятелно основание за отмята на отказа понеже липсата на фактическите основания прави невъзможна проверката на юридическите факти, от които органът черпи правото си да постанови своя акт, респ. не може да се извърши съдебен контрол върху издадения акт и се нарушава правото на защита на адресата на акта. Освен това административният орган не е посочил реда, по който е разгледано заявлението с искане за предоставяне на информацията, което пък е пречка за съда да прецени материалната законосъобразност на акта и наличието на предпоставките на приложимия закон – Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на детето или на друг закон, което също води до незаконосъобразност на акта и неговата отмяна. Оплакването изложено в касационната жалба, че се касае за гражданско правен спор не е основание за отмяна на съдебното решение, защото в отказа не са посочени конкретни съображения в тази насока, поради което такива не са били предмет на обсъждане и съдебен контрол. При тези данни по делото административният съд като е отменил отказа и е върнал преписката на органа за ново произнасяне с указания за определяне на реда на разглеждане на заявлението, както и изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая е постановил правилно съдебно решение. Пред касационната инстанция не се представят нови доказателства от касатора, които да налагат изводи различни от тези на първоинстанционния съд и съответно да обосновават отмяна на оспорваното съдебно решение. С оглед на изложеното и доказателствата по делото считам, че оспореното съдебно решение на Административен съд София град на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК следва да бъде оставено в сила. ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 5087 НА ВАС ОТ 05.12.16 Г. pdf

Translate

Защита правата на децата

Абонирайте се за бюлетин