РЕШЕНИЕ 1339 ПО АДМ. Д. 10976 НА АССГ ОТ 29.02.2016 Г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1339

гр. София, 29.02.2016 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 32 състав,

в публично заседание на 23.02.2016 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Николова

при участието на секретаря Ани Андреева, като разгледа дело номер 10976 по описа за 2015 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 144 – 178 АПК. Образувано е по жалба на Й. С. Т. срещу отказ изх. № ЗД-94ЙЙ/0013 от 24.08.2015г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ О..

В жалбата се посочва, че с оспорвания акт се отказал достъп до информация, в отговор на писмено заявление за предоставяне на такава. Отричало се правото на жалбоподателя на достъп до информация съхранявана от държавен орган, гарантирано от чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република Б.. Нарушен бил материалния закон, тъй като родителите имали право да узнаят за дейността на държавните органи спрямо децата им. Липсвала норма, която да забранява предоставяне на достъп до документи, съставени от социални работници. Без значение било обстоятелството, че част от исканите документи не са административни актове, като достъпът до такива документи бил регламентиран в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Нарушено било и изискването за съответствие с целта на закона. Моли съдът да отмени отказа. Претендира разноски.

Ответникът – Директора на Дирекция „Социално подпомагане” О., чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата по съображения изложени в съпроводителното писмо и в съдебно заседание. Счита, че жалбата е недопустима, алтернативно неоснователна и моли същата да бъде оставена без разглеждане, алтернативно без уважение.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-ГРАД след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и

извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа и правна страна:

Съдът намира, че жалбата е процесуално допустима. Тя е насочена срещу акт, който засяга правата и интересите на жалбоподателя, тъй като не му е предоставена поискана от него информация. Дали това е правилно или не е въпрос по основателността на жалбата, а не относно нейната допустимост, поради което не се споделят доводите на ответника. На основание чл. 140, ал. 1 АПК следва да се приеме, че жалбата е в срок, тъй като в акта не е указано в какъв срок и пред кого подлежи на обжалване. Разгледана по същество тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

От представените по делото доказателства се установява следното от фактическа страна.

Със Заявление вх. № ЗД-94ИЙ/0013 от 10.08.2015г. Й. С. Т. е поискал от директора на Дирекция „Социално подпомагане” О. предоставяне на преписки, протоколи, както и всички други съпътстващи документи от проверки и т. н. от Вашата и други организации и институции, свързани с детето му Н. Й. Т.. Информацията е поискана от Й. Т. в качеството му на родител. С процесното писмо е отказано предоставянето на исканата информация по мотив, че съгласно Национална правна рамка оригинали или копия от работните протоколи от изслушванията и докладите на социалните работници не следва да се предоставят на лицата по чл.15, ал. 5 от Закона за закрила на детето или упълномощени от тях лица, доколкото тези актове нямат самостоятелно значение, изготвени са в рамките на производството по издаване на индивидуален административен акт и поради тази причина не подлежат на самостоятелно обжалване и не пораждат отделни правни последици. Документи от преписките на АСП се представят на заявители единствено в случаи, когато същите са представили надлежно издадено съдебно удостоверение. Във всички останали случаи за Агенция за социално подпомагане не съществува законов ангажимент за предоставяне на преписки на лицата по чл. 15, ал. 5 от Закона за закрила на детето или упълномощени от тях лица.

Предвид установеното от фактическа страна съдът намира следното от правна страна. Оспорваното писмо е издадено от компетентен орган – този до когото е било отправено искането за предоставяне на информация. При издаването на акта съдът намира, че е нарушено изискването на чл. 59 АПК относно неговата форма. Въпреки, че акта е издаден в писмена форма, от изложеното в него въобще не могат да се установят правните и фактически основания за постановения отказ за предоставяне на информация. Всеки административен акт следва да бъде мотивиран. Излагането на мотиви е гаранция, както за защита правата и интересите на адресата на акта, така и при неговото оспорване, че ще може да бъде извършена съдебната проверка. Мотивирането на акта означава органа, който го издава да посочи фактическите констатации, до които е достигнал (установените от него факти), да подведе тези факти под съответната правна норма и въз основа на това да постанови диспозитива на акта си, съобразявайки приложимия закон. Мотивите следва да гарантират разбираемост на волята на органа, а не да са общи и бланкетни. Общото излагане на мотиви, както е в процесния случай – без установени факти, е равносилно на липса на мотиви, защото не може да се разбере волята на издателя на акта и защо е отказал предоставянето на исканата информация.

В процесния случай, от изложеното в оспорваното писмо не може да се установи дали административният орган е разглеждал заявлението като такова за предоставяне на обществена информация – по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, дали е разглеждал искането като такова отправено по реда на Закона за закрила на детето /ЗЗДет./ или като такова направено от страна в административното производство – чл. 34, ал. 1 АПК. Цитираната в писмото разпоредба на чл. 15, ал. 5 от ЗЗДет. гласи „Съдът или административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето”, поради което не е ясно на кои лица по чл. 15, ал. 5 не следва да се предоставя информация и защо. От изложеното в писмото не може да се установи и дали Й. Т. е бил страна по преписките, до които иска достъп (с оглед изложеното в съдебно заседание от процесуалния представител на ответника – протокол от 23.02.2016г.). Ако същият е бил страна, той има правата по чл. 34, ал. 1 АПК. Неопределеният ред, по който е разгледано искането за предоставяне на информация е пречка да се прецени материалната законосъобразност на постановения отказ – едни са предпоставките по ЗДОИ, други по ЗЗДет., трети по АПК. В съпроводителното писмо е посочено, че ден след като е депозирано заявлението от Т., синът му е навършил пълнолетие и не е подлежал на закрила по реда на ЗЗДет. В същото време е посочено, че без съгласието на пълнолетното вече лице не можело да се предоставят исканите документи, който били и междинен етап от работата на социалните служители, а не произнесени актове. Документите са с несамостоятелен характер (предпоставки по ЗДОИ). Съдът в хода на проверката на постановения акт, не може да предполага по кой ред органа е разгледал заявлението и наличието на кой законови предпоставки е взел предвид постановявайки отказа за предоставяне на информация. Не е изяснено и посочено и до какви точно документи се иска достъп, което е пречка да се провери характера на исканата информация – обществена или лична. В съпроводителното писмо не е посочено какви преписки има при ответника относно Н. Й. Т., в каква връзка същите са образувани, кои са страните по тях.

Предвид изложеното жалбата следва да се уважи, оспореното писмо да се отмени, а делото като преписка да се изпрати на органа за ново произнасяне. Същият следва да определи реда по който ще разгледа заявлението – като такова за предоставяне на обществена информация, като в този случай съобрази дали исканата информация е обществена и ако да, да провери наличието на съответните предпоставки за предоставянето и, вкл. съгласие на трето лице, за което се иска информацията, дали същата е служебна, дали е налице надделяващ обществен интерес. Като такова касаещо информация, която се отнася до гражданскоправни отношения, дали заявителя е бил страна по преписките, дали са налице предпоставките на чл. 34, ал. 4. Да прецени дали информацията е такава касаеща дете, дали към датата на подаване на заявлението са били налице предпоставките за предоставяне на информацията на бащата на детето по реда на ЗЗДет. В тази връзка следва да бъдат събрани доказателства и се изложат мотиви дали Т. непосредствено е осъществявал родителските функции при осъществяване на законното представителство на непълнолетното към датата на подаване на заявлението дете и дали родителските права на жалбоподателя търпят някакви ограничения при условията на чл. 131 и чл. 132 Семейния кодекс, като в тази връзка се изведат съответните изводи за правата на жалбоподателя за получаване на информация.

Следва да се прецени и обстоятелството, че към настоящия момент Н. Т. е пълнолетен.

При този изход на спора претендираните от жалбоподателя разноски следва да му се присъдят в доказан по делото размер – 10.00 лв.

Така мотивиран, Административен съд София – град, 11-ро отделение – 32-ри състав, на основание чл. 172, ал. 2 АПК:

Р Е ШИ :

ОТМЕНЯ по жалба на Й. С. Т. отказ изх. № ЗД-94ЙЙ/0013 от 24.08.2015г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ О..

ВРЪЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ О. за ново произнасяне в съответствие с мотивите на настоящото решение в 14 – дневен срок от получаване на преписката.

ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ О. да заплати на Й. С. Т. сумата от 10 (десет) лева деловодни разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република Б..

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ:

РЕШЕНИЕ 1339 ПО АДМ. Д. 10976 НА АССГ ОТ 29.02.2016 Г. pdf

Translate

Защита правата на децата

Абонирайте се за бюлетин