Център за обществена подкрепа

Центърът предлага комплекс от услуги:

 • Психологическо консултиране и социална работа с родители и семейства.
 • Подкрепа за деца от семейства, чийто родители са в развод или в етап на раздяла.
 • Провеждане на срещи дете-родител, подсигуряване на наблюдател на срещи за лични контакти през дните постановени със съдебно решение (събота – неделя с предварителна уговорка през работната седмица).
 • Повишаване на родителски умения.
 • Социална и психологическа работа с деца в риск.
 • Деца и младежи, изживяващи трудни моменти в развитието си.

Целеви групи:

 1.  Деца в предучилищна възраст, застрашени от синдром на родителско отчуждаване (СРО), застрашени от семейно насилие.
 2. Деца в начална училищна възраст, застрашени от семейно насилие, от СРО , от отпадане от училище, от развиване на агресивно поведение на територията на училището.
 3. Деца в средна училищна възраст (11- 14 г.), застрашени от семейно насилие, СРО, отпадане от училище и развиване на девиантно поведение.
 4. Деца в горна училищна възраст (14- 18 г.), застрашени от отпадане от училище, развиване на зависимост от наркотици, от семейно насилие, от СРО, от развиване на девиантно поведение.
 5. Деца и младежи лишени от родителска грижа, с увреждания, с противообществени прояви.
 6. Деца с нарушения в развитието, с противообществени прояви, с проблеми в общуването и комуникацията в предучилищна и училищна възраст и техните семейства; деца от институции; деца с девиантно поведение; безнадзорни деца и деца с увреждания.
 7. Родители на деца от всички посочени по-горе възрастови групи.
Translate

Защита правата на децата

Абонирайте се за бюлетин